Ještě článek k tématu: "Kupte si OFFICE 365 a máte vše vyřešeno......"

Provozovatelé cloudových služeb, kteří chtějí i nadále fungovat v kontextu nové právní úpravy a nechtějí ztratit klienty, musí své služby přiměřeným způsobem zabezpečit a k zajištění takového zabezpečení se ve smlouvách, které uzavírají se svými zákazníky, zavázat. Přirozeně nejde o proces jednostranný. Také zákazníci by měli po provozovatelích cloudových služeb požadovat smluvní záruky. Měli by se zajímat o to, kde jsou data fyzicky uchovávána. V celé EU, kde je platné GDPR, nebo v tzv. bezpečných zemích je ochrana osobních údajů srovnatelná, zcela odlišná situace však může nastat v ostatních zemích.

Provozovatel cloudové služby je zodpovědný za technické zabezpečení prostředí, v němž má zákazník uloženy osobní údaje. Nese odpovědnost za to, že jeho systém je odolný vůči hrozbám, které lze rozumně předpokládat. Zákazník by měl naopak zvážit, zda nabízená míra zabezpečení je odpovídající s ohledem na množství a zejména citlivost údajů, které v takovémto prostředí zpracovává.

Obecně lze říci, že zákazník, který si do cloudového CRM ukládá osobní údaje, je jejich správcem, zatímco provozovatel, pokud data žádným dalším způsobem nepoužívá nebo neobohacuje, je zpracovatelem. Tento vztah je nutné upravit smluvně ve zpracovatelské smlouvě. Zákazníkovi coby správci tak plynou z GDPR také příslušné povinnosti. Zatímco technické zabezpečení dat a jiné technické aspekty, např. způsob zpřístupnění dat, prakticky přenesl na zpracovatele, sám zodpovídá za to, že údaje jsou shromažďovány z určitého právního titulu, že jejich rozsah je přiměřený stanovenému účelu zpracování, že jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, že subjekty údajů jsou řádně informovány o zpracování a o svých právech atd.

 Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete, slouží výhradně k tomu, aby jste mě mohli kontaktovat za účelem servisu, opravy, objednávky nebo schůzky. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mě volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně. Chováme se k sobě ohleduplně. Děkuji za pochopení. Radomil Šmíd.

Template by Linelab.